Allmänna Villkor

Allmänna villkor

 


Mellan Bonum Mane AB, nedan kallat Bonum Mane och Återförsäljaren (definierad nedan) gäller följande villkor.

1. Allmänt


Återförsäljare är Bonum Manes avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Kontaktperson är den person som Återförsäljaren, när denne utgörs av en förening, utsett till att agera som kontaktperson mellan föreningen och Bonum Mane enligt punkt 4 samt där sådan person uppfyller de krav som finns enligt punkt 5.

Försäljningsgruppen är de medlemmar i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som skall hjälpa Återförsäljaren att sälja Bonum Manes produkter.

Leverans och distribution av Bonum Manes produkter sker med syftet att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en begränsad tid ska tjäna pengar på vidareförsäljning av Bonum Manes produkter till slutkund och att intjäningen ska användas vid finansiering av ett gemensamt mål som t.ex. sportartiklar, redskap, träningsläger eller klassresa. Intjänade pengar ska inte tillfalla enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga de medlemmar inom gruppen som varit delaktiga och intäkterna ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål och drömmar.

Återförsäljaren säljer Bonum Manes produkter med hjälp av medlemmarna i Försäljningsgruppen. Samtliga beställningar från slutkunderna sammanställs av Återförsäljaren och denne beställer och köper produkterna av Bonum Mane för motsvarande summa.

2. Parternas rättsliga ställning


Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi köpa och sälja Bonum Manes produkter. Vidareförsäljningen ska ske genom uppsökande verksamhet av Återförsäljaren med hjälp av Försäljningsgruppens medlemmar. Det är inte tillåtet att Återförsäljaren utbetalar lön eller liknande ersättning för detta arbete till medlemmar i Försäljningsgruppen eller annan person. Återförsäljarens intäkter ska oavkortat användas i den ideella verksamheten och för gruppens gemensamma mål och drömmar.

Detta avtal ska inte medföra att Bonum Mane i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Bonum Mane anses vara arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Bonum Mane. Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

 

3. Bonum Manes åtaganden


Bonum Mane förbinder sig att stödja Återförsäljaren under avtalets giltighetstid vid frågor och ge Återförsäljaren nödvändig information för att denne ska kunna distribuera produkterna till slutkund. Bonum Mane ska stötta och supportrar Återförsäljaren i att kunna ge kunderna en kundupplevelse utöver det vanliga - detta görs tillsammans med Återförsäljaren.

4. Återförsäljarens åtaganden


I det fall Återförsäljaren är en förening är Återförsäljaren införstådd med att det är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Återförsäljaren ska få rätten att distribuera Bonum Manes produkter, att föreningen utsett en Kontaktperson och att Kontaktpersonen uppfyller de krav som ställs på honom/henne inom ramen för detta avtal.


Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av Bonum Mane i samband med köp och försäljning av Bonum Manes produkter. Återförsäljaren ska i sitt försäljningsarbete utföra sitt arbete på ett sådant sätt att produkternas och varumärkets goodwill inte tar skada.


Återförsäljaren beställer produkter samt demo-produkter i samband med att Återförsäljaren ingår detta avtal.

5. Kontaktperson


Kontaktpersonen ska vara myndig, får inte vara belastad med betalningsanmärkningar och acceptera att en kredit- och anmärkningskontroll genomförs. Kontaktpersonen har betalningsansvar och ansvar för en korrekt redovisning gentemot Bonum Mane och Återförsäljaren.

Kontaktpersonen är ansvarig för alla kontakter med Bonum Mane i frågor som omfattas av eller relaterar till avtalet. Återförsäljaren ska tillse att utsedd Kontaktperson går i solidarisk borgen såsom för egen skuld för Återförsäljarens rätta fullgörande av förpliktelser gentemot Bonum Mane enligt detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal försäkrar Kontaktpersonen att denne erhållit fullmakt från den förening som Kontaktpersonen företräder att för föreningens räkning ingå detta avtal och agera för föreningen/Återförsäljaren i enlighet med detta avtal.

Kontaktpersonen ska ta del av, bli införstådd med samt följa villkoren för Återförsäljaren i detta avtal. Kontaktpersonen ska också följa de instruktioner som kan komma att lämnas av Bonum Mane.

Kontaktpersonens personuppgifter sparas och behandlas i en databas hos Bonum Mane under detta avtals giltighetstid och för en tid om maximalt ett (1) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas för att Bonum Mane enkelt ska kunna uppfylla sina åtaganden inom ramen för detta avtal samt för att kunna ge Kontaktpersonen information och erbjudande.

De personuppgifter som kommer att behandlas är främst de som Kontaktpersonen direkt eller indirekt lämnar till Bonum Mane under detta avtal. Genom att godkänna villkoren i detta avtal samtycker Kontaktpersonen till Bonum Manes behandling av personuppgifterna som det beskrivits ovan.


Kontaktpersonen har rätt att en (1) gång om året få information om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används. 

Kontaktpersonen har utöver det alltid rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke. Vid eventuella frågor angående behandling av personuppgifter så ta kontakt med Bonum Mane Club Support. Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som kontaktperson utan Återförsäljarens och Bonum Mane skriftliga godkännande (skriftligt i form av mail).

6. Beställning av produkter


Kontaktpersonen ska lägga skriftlig beställning av produkter till Ravelli via hemsidan clubvolutz.com genom att logga in på den personliga sida som Kontaktpersonen erhållit av Bonum Mane. Instruktioner om hur beställningar ska utföras finns att läsa på hemsidan. Beställning ska ske senast det datum som meddelats Återförsäljaren av Bonum Mane.

7. Leverans och frakt


Bonum Mane har som målsättning att kunna leverera beställda produkter på den leveransdag som särskilt meddelats Återförsäljaren eller annars vid annan tidpunkt enligt överenskommelse mellan parterna. För det fall leverans inte kan ske vid den tid som meddelats Återförsäljaren eller om parterna kommit överens om annat åtar sig Bonum Mane att meddela Återförsäljaren när leveransen beräknas kunna genomföras.

Återförsäljaren ska skriftligen meddela Bonum Mane till vilken adress leverans ska ske. Återförsäljaren ansvarar för att den angivna leveransadressen är korrekt. Merkostnader som ett resultat av att återförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter för leverans kan komma att faktureras av Bonum Mane.


Bonum Mane har rätten att avböja en beställning eller avbryta en leverans om Bonum Mane bedömer att kreditvärdigheten är låg eller om Återförsäljaren eller Kontaktpersonen erhållit betalningsanmärkning.

Om Återförsäljaren beställt demonstrationsprodukter levererar Bonum Mane dessa fraktfritt enligt överenskommelse efter att detta avtal ingåtts. Leverans av order överstigande 200 paket levereras fraktfritt.


Beställda produkter kan också avhämtas direkt hos Bonum Mane efter överenskommelse (Huvudlagret Uppsala). 

 

Återförsäljaren har inte rätt att göra några påföljder gällande mot Bonum Mane ifall försening av leverans skulle ske.

8. Mottagningskontroll och reklamation


Återförsäljaren ska se till att Försäljningsgruppen inom två (2) arbetsdagar från mottagen leverans av produkter från Bonum Mane kontrollerar produkterna mot bifogad följesedel. Om mottagen produkt är synbart felaktig eller om det finns avvikelse jämfört med följesedeln ska produkten/leveransen omgående reklameras till Bonum Mane, dock senast fem (5) arbetsdagar från mottagen leverans.
Reklamerade produkter levereras på nytt när Bonum Mane efter prövning kan konstatera att produkten är felaktig. Gäller ej produkter med livstidsgaranti som byts ut direkt av Bonum Mane.

9. Pris och Betalningsvillkor


Återförsäljaren köper produkter från Bonum Mane enligt Bonum Mane vid tidpunkten för avtalets ingående gällande prislista. Bonum Mane äger rätt att ange rekommenderat pris för produkterna mot slutkund. Återförsäljaren ska erlägga betalning för gjord beställning senast trettio (30) dagar efter det att faktura erhållits. Betalning för demonstrationsprodukter ska ske efter avslutad försäljning enligt faktura om inte annat överenskommits. 

 

Sker inte betalning inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta uppgående till för närvarande 14 %. När Återförsäljaren erlagt full betalning till Bonum Mane och i övrigt parternas samtliga mellanhavanden är reglerade har slutreglering skett.

10. Uppsägning


Bonum Mane äger rätt att säga upp detta avtal omedelbart i det fall Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom två (2) vardagar efter skriftlig uppmaning från Bonum Mane.

11. Ersättning


Återförsäljaren behåller skillnaden mellan det vid varje tidpunkt gällande pris som Återförsäljaren betalar till Bonum Mane och det vid varje tidpunkt gällande pris slutkunden betalar till Återförsäljaren.

12. Returer av start- och demonstrationsprodukter


Återförsäljaren har rätt att returnera visningspaket som inte sålts till slutkund och som är i oförändrat skick i förhållande till när de levererades. Återförsäljaren ansvarar för att demonstrationsprodukterna returneras på ett lämpligt och emballerat sätt så att dessa skyddas under transport. Demonstrationsprodukterna ska returernas senast tjugo (20) vardagar efter förfallodagen för fakturan som avser demonstrationsprodukterna.

13. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt


Genom detta avtal åtar sig Bonum Mane att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distans- och hemförsäljning. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från leverans till slutkund. Slutkunden ska utöva eventuell ångerrätt mot Återförsäljaren och Återförsäljaren ska informera slutkunden om dennes ångerrätt och hur denna ska utövas enligt lag.

Slutkunden har rätt att reklamera felaktiga produkter eller utföra eventuella byten av produkter direkt hos Bonum Mane. Återförsäljaren har rätt att returnera produkter till följd av att slutkunder utnyttjat sin ångerrätt inom 20 arbetsdagar från Bonum Manes leverans av de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Returnerade produkter krediteras av Bonum Mane.

14. Övrigt
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av båda parter. Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal utan Bonum Manes skriftliga medgivande.